Suspensjon av næringsvirksomhet og leasingkostnader

Nettside

Suspensjon av aktivitet er forbundet med begrensning av mange aktiviteter som gründeren ikke kan utføre på dette tidspunktet. Imidlertid er det også unntak fra denne regelen, takket være at lovgiveren lar gründeren sikre selskapets eiendeler. Slike unntak inkluderer oppgjør av forpliktelser som oppstår før driftsstans, for eksempel som følge av leasingkontrakter. Så hvordan ser suspenderingen av næringsvirksomhet ut og de faktiske leasingkostnadene? La oss sjekke.

Generelle bestemmelser for stans av næringsvirksomhet

Bestemmelsene om stans av virksomhet og dens varighet er regulert i entreprenørloven. I følge art. 22 sek. 1 og 2 i loven kan næringsdrivende stanse virksomheten dersom han eller hun ikke ansetter ansatte eller kun ansetter ansatte som oppholder seg på:

  • fødselspermisjon,
  • permisjon på vilkårene for fødselspermisjon,
  • foreldrepermisjon som ikke kombinerer bruk av foreldrepermisjon med utførelse av arbeid for arbeidsgiver som gir denne permisjonen.

På den annen side avhenger varigheten av suspensjonen av skjemaet som skattyter registrerte aktiviteten på:

  • hvis den er innført i det nasjonale domstolregisteret, kan den stanse sin virksomhet i en periode fra 30 dager til 24 måneder,
  • hvis den er lagt inn i CEIDG, kan aktiviteten suspenderes for en ubestemt eller spesifisert periode, men ikke kortere enn 30 dager. Hvis perioden med stans av aktivitet bare dekker februar, antas minimum antall dager i februar i et gitt kalenderår som minste suspensjonsperiode. I kunst. 25 sek. 2 i entreprenørlovloven er det også spesifisert hvilke aktiviteter entreprenøren kan utføre under stans av virksomheten, herunder:
  1. kan utføre alle aktiviteter som er nødvendige for å opprettholde eller sikre inntektskilden, inkludert oppsigelse av tidligere inngåtte kontrakter;
  2. kan akseptere fordringer og er forpliktet til å gjøre opp forpliktelser som oppstår før datoen for stans av forretningsaktivitet;
  3. kan selge sine egne anleggsmidler og utstyr.

Hvis gründeren bestemmer seg for å inkludere operasjonene i KPiR under stans av driften, skal utgiftene som påløper regnskapsføres:

  • i den først beregnede forskuddsskatten etter gjenopptatt næringsvirksomhet, dersom gjenopptakelse av næringsvirksomhet finner sted i løpet av skatteåret,
  • i den årlige selvangivelsen, dersom virksomheten ikke gjenopptas innen utgangen av skatteåret.

Suspensjon av virksomhet under merverdiavgift

Under stans av aktiviteten har gründeren også mulighet til å trekke fra mva fra enkelte kostnadsfakturaer. Visse vilkår må være oppfylt for å få fradrag for merverdiavgift under driftsstans. For det første må utgiften relateres til avgiftspliktig virksomhet, og kontrakten med leverandøren bør inngås før aktiviteten stanses, for eksempel leasingkontrakter, teleavgifter eller husleiekostnader. Hvis gründeren bestemmer seg for å trekke fra merverdiavgift fra kostnadene som påløper under stans av aktiviteten, vil det være knyttet til plikten til å sende inn JPK V7 til skattekontoret.

Suspensjon av næringsvirksomhet og operasjonelle leiekostnader

Operasjonell leieavtale kjennetegnes ved at i løpet av leiekontraktens løpetid er det utleier som er eier av objektet og har rett til å avskrive det. Entreprenøren, etter endt operasjonell leieavtale, har muligheten til å kjøpe den brukte gjenstanden, og først da kan den inkluderes i anleggsmidlene til aktiviteten. Ved operasjonell leasing vil gründeren inkludere leasingavdrag som driftskostnader og har mulighet til å trekke fra mva. Men hvordan ser stans av næringsvirksomhet ut og kostnadene ved operasjonell leasing?

Under stans av aktiviteten har gründeren rett til å inkludere leasingavdrag i kostnadene og kan trekke fra mva. I tilfelle han benytter seg av ovennevnte rett, vil han være forpliktet til å ordne denne saken med skattekontoret.

I henhold til den individuelle kjennelsen av 3. mars 2016 avgitt av direktøren for Skattekammeret i Katowice, ref.nr. IBPP1 / 4512-34 / 16 / MG: "(...) det skal opplyses om at søkeren i stansingsperioden har rett til å trekke inngående avgift fra de utgifter som søkeren pådrar seg og som er nødvendige for å opprettholde virksomheten «(...).

Ovennevnte prosedyre bekreftes også av tolkningen utstedt av direktøren for skattekammeret i Warszawa, ref.nr. IPPB1 / 415-596 / 11-4 / JB, fra 30. september 2011, der vi leser at (...) «utgifter knyttet til leasingavdrag som søkeren har pådratt seg i stansingsperioden for næringsvirksomhet kan tas i betraktning ved fastsettelsen av den skattepliktige inntekten med personskatt, dvs. utgjør en skattemessig fradragsberettiget kostnad, forutsatt at den inngåtte leieavtalen avtaler oppfyller alle kravene som er nevnt i artikkel 23b i personskatteloven."

Eksempel 1.
Zbigniew suspenderte sin aktivitet i januar 2020. I februar fikk han faktura på operasjonell leiekontrakt. I april 2020 gjenopptok Zbigniew sin virksomhet. Kan det inkludere i skattekostnadene en faktura utstedt i perioden med driftsstans?

I en situasjon der leasingkontrakten ble inngått før datoen for stans av driften, kan Zbigniew inkludere en faktura for neste leasingavdrag i skattekostnadene, som han mottok i suspensjonsperioden. Kostnadene knyttet til leasingavdraget skal inkluderes i den første beregnede forskuddsskatten, det vil si for april 2020.

Finansiell leasingkostnader under stans av næringsvirksomhet

Oppgjør av finansiell leasing er basert på andre prinsipper enn ved operasjonell leasing, derfor vil avregning av utgifter knyttet til finansiell leasing under suspensjon være annerledes enn ved operasjonell leasing.

Ved en finansiell leieavtale har leietaker mulighet til å regnskapsføre avskrivninger på den utleide eiendelen i skattekostnad. Derfor inkluderer selskapskostnadene bare rentedelen av leasingavdragene på datoen for deres faktiske betaling, fordi, som angitt i art. 23 sek. 1 pkt. 32 i PIT-loven, skal ikke inngå i kostnaden for verdien av ubetalte renter. Et annet kjennetegn ved finansiell leasing er at det skal betales merverdiavgift på hele transaksjonen på det tidspunkt leasingkontrakten inngås.

I driftsstansperioden vil også avskrivningsgebyrer bli suspendert, og de vil derfor ikke inkluderes i skattekostnadene. Når det gjelder rentedelen av leasingavdraget leietaker betaler, er det ingen hindringer for at de kan inngå i selskapets kostnader. Deretter vil de på grunnlag av inntektsskatten inngå i den første forskuddsskatten som beregnes etter gjenopptagelse av virksomheten eller direkte i den årlige selvangivelsen (avhengig av i hvilken periode virksomheten skal gjenopptas).

Eksempel 2.

Stanisław suspenderte virksomheten sin fra 1. februar 2020 til 1. august 2020. Før suspensjonen leaset han en personbil økonomisk. Under suspensjonen betalte han månedlige fakturaer for det. Så hvordan skal han gjøre rede for leasingkostnadene etter å ha gjenopptatt virksomheten?

På grunn av det faktum at Mr. Stanisław gjenopptok sin aktivitet i august (dvs. før utgangen av skatteåret), vil oppgjøret av leieutgiften som tilsvarer rentedelen bli inkludert i den første forskuddsbetalingen beregnet etter gjenopptagelse av driften, dvs. i forskuddsbetalingen for august.

For å oppsummere er suspendering av forretningsaktivitet og leasingkostnader vilkår som ikke forstyrrer hverandre, takket være at gründeren kan gjøre opp kostnadene som påløper på løpende basis til tross for den suspenderte aktiviteten.

Start en gratis 30-dagers prøveperiode uten betingelser!

Hvordan suspendere avskrivninger i wFirma.pl-systemet?

For å suspendere avskrivningsavskrivninger i wFirma.pl-systemet, gå til fanen REGISTRER »ANLEGGSMIDDEL - på listen, klikk på navnet på et gitt anleggsmiddel og gå til fanen SUSPENSJON AV DEMPING» LEGG TIL DEMPING.

Som et resultat vil et ekstra vindu vises der du bør angi datoen for suspensjon av avskrivningen av anleggsmidler, og suspensjonens sluttposisjon kan stå tom.

Som følge av stans av avskrivninger vil avskrivninger ikke inkluderes i kolonne 13 i KPiR, og etter gjenopptakelse av driften er det nok å fullføre sluttdatoen for suspensjonen slik at systemet fortsetter å automatisk legge til avskrivningene i KPiR.