Liste over momsbetalere - muligheten til å verifisere skattytere

Service-Skatt

Inntil nylig kunne skattytere som ønsker å verifisere sin entreprenør kun sjekke om en gitt enhet hadde registrert seg for merverdiavgiftsformål. Ovennevnte gjorde det vanskelig for ærlige skattytere å bevise at de utviste due diligence ved å velge en forretningspartner. Dermed måtte de ofte gå i tvister med skattemyndighetene om at de sjekket entreprenøren grundig og ikke ønsket å svindle moms. Foreløpig åpner den nye listen over momsbetalere for mer detaljert informasjon.

Liste over merverdiavgiftspliktige - rettslig grunnlag for å opprette en liste

29. desember 2017 ble loven av 24. november 2017 kunngjort.om endring av visse lover for å motvirke bruken av finanssektoren til skattesvindel (Journal of Laws of 2017, post 2491).

Forskriften som trer i kraft 13. januar 2018 skal hindre bruk av finanssektoren til skattesvindel, herunder redusere momsgapet.

Bestemmelsene inklusive endringer i lov av 11. mars 2004 om avgift på varer og tjenester (Lovtidsskrift av 2017, pkt. 1221), som trer i kraft 13. januar 2018, har til hensikt å hindre bruk av finanssektoren for skattesvindel, inkludert å begrense momsgapet, ved bl.a. å øke skattemyndighetenes oppgaver og fullmakter.

Disse endringene ble innført i art. 96 og 96b i merverdiavgiftsloven. Som følge av disse endringene ble det innført nye skattyterlister.

Listene føres iht. 96b ledd. 1 i lov av 11. mars 2004 om avgift på varer og tjenester (Lovtidsskrift av 2017, pkt. 1221 med endringer), heretter kalt «merverdiavgiftsloven».

I henhold til art. 96b ledd. 1 i merverdiavgiftsloven fører skattemyndighetene i elektronisk form lister over enheter:

 • som skattekontorets leder ikke har registrert iht. 96 sek. 4a eller som ble slettet av skattekontorsjefen fra registeret som merverdiavgiftspliktige iht. 96 sek. 9 eller 9a;
 • hvis registrering som merverdiavgiftspliktige er gjenopprettet.

I lys av art. 96b ledd. 2 i merverdiavgiftsloven, gjøres listene tilgjengelige i Folkeopplysningsbladet på nettsidene til kontoret som betjener statsråden med ansvar for offentlige finanser på en måte som gjør det mulig å kontrollere om enheten er med på listen.

Hvordan finner vi en skattyter i det nye registeret?

Søk er mulig med NIP eller et fragment av navnet på den søkte enheten. Navnefragmentet må inneholde minst 5 påfølgende tegn. NIP skal angis i formatet 9999999999.

Når du starter søket, velg ett av feltene i "Liste"-feltet:

 • liste over uregistrerte eller slettede skattytere eller

 • liste over gjeninnsatte skattytere.

I "NIP"-feltet skriver du inn:

 • NIP for den søkte enheten,

Hvis det ikke er et skatte-ID-nummer, skriv inn i "Fullt navn"-feltet:

 • fragment av det fulle navnet på enheten (minst 5 påfølgende tegn),

 • et fragment av skattyters etternavn og fornavn (minst 5 påfølgende tegn).

Etter å ha lagt inn ovennevnte data vil vi innhente informasjon om vår entreprenør. Dersom skattyter som ønsker å samarbeide med oss ​​er merverdiavgiftspliktige og aldri har blitt avmeldt og gjeninnført i skattyterregisteret, vil vi innhente opplysninger om at skattyter ikke er innført i registeret. Hvis enheten ikke er oppført, vil følgende melding vises: "Entiteten ble ikke funnet i listen i henhold til de angitte kriteriene". Men i tilfelle vår medarbeider er innført i registeret vil vi innhente en del opplysninger om ham. Informasjonen ovenfor vil tillate oss å verifisere skattebetaleren som vi ønsker å samarbeide med.

Liste over momsbetalere - hvilke data vil vises i søkeresultatene?

Hvis vi finner entreprenøren vår som et resultat av søket, vil Finansdepartementet gi oss følgende data:

 • firma (navn) eller for- og etternavn,

 • nummeret som enheten ble identifisert med for skatteformål, hvis et slikt nummer er tildelt,

 • REGON-identifikasjonsnummer, hvis gitt,

 • PESEL-nummer, hvis enheten har et,

 • nummer i Riksrettsregisteret, hvis tildelt,

 • registrert kontoradresse - når det gjelder en enhet som ikke er en fysisk person,

 • adresse til hovedforretningsstedet eller registreringsadresse i fravær av adressen til hovedforretningsstedet - for en fysisk person,

 • navn og etternavn til medlemmene av organet som er autorisert til å representere enheten og deres skatteidentifikasjonsnummer eller PESEL-nummer,

 • navn og etternavn på fullmektiger og deres skatteidentifikasjonsnummer eller PESEL-nummer,

 • navn og etternavn eller firmanavn (navn) på partneren og hans skatteidentifikasjonsnummer eller PESEL-nummer,

 • registreringsdato, registreringsnektelse eller sletting fra registeret og omregistrering som merverdiavgiftspliktig,

 • rettsgrunnlaget for registreringsnekt eller uttak fra registeret og omregistrering som merverdiavgiftsbetaler.

Listene med hensyn til enhetene nevnt i art. 96 sek. 9a nr. 1 inneholder ikke opplysningene nevnt i stk. 3 punkt 4.

Skatteetaten fjerner enheten fra listen etter 5 år, regnet fra utgangen av det kalenderåret enheten ble oppført på listen.

Rettsgrunnlag for sletting av merverdiavgiftsregisterenheter, manglende registrering og gjenoppføring av merverdiavgiftspliktige

I tilfelle at vår entreprenør blir slettet og gjenopprettet fra registrering som mva-betaler, takket være den nye listen, vil vi ikke bare finne ut når ovenstående fant sted, men også få vite det juridiske grunnlaget. La oss i denne forbindelse konkludere med å minne om det juridiske grunnlaget:

 • sletting av skattyter fra registeret over merverdiavgiftspliktige,

 • manglende registrering av enheten som momspliktig,

 • gjeninnføre skattyter som mva-betaler.

Rettsgrunnlaget for å fjerne en skattyter fra registeret over merverdiavgiftspliktige

Art. 96 sek. 9 i merverdiavgiftsloven (i gjeldende versjon til 31. desember 2016)

skattyter eksisterer ikke, eller til tross for dokumenterte forsøk som er gjort, er det ikke mulig å kontakte skattyter eller dennes representant

Art. 96 sek. 9 pkt. 1 i merverdiavgiftsloven

skattyter eksisterer ikke

Art. 96 sek. 9 pkt. 2 i merverdiavgiftsloven

til tross for de dokumenterte forsøkene som er gjort, er det ikke mulig å kontakte skattyter eller dennes representant

Art. 96 sek. 9 pkt. 3 i merverdiavgiftsloven

dataene som er oppgitt i registreringssøknaden for VAT-R er feil

Art. 96 sek. 9 pkt. 4 i merverdiavgiftsloven

skattyter eller dennes representant unnlater å møte ved innkalling fra sjefen for skattekontoret, sjefen for toll- og skattekontoret, direktøren for skatteetaten eller sjefen for Skatteetaten.

Art. 96 sek. 9a nr. 1 i merverdiavgiftsloven

skattyter suspenderte utøvelse av økonomisk virksomhet på grunnlag av bestemmelsene om frihet til økonomisk virksomhet i en periode på minst 6 påfølgende måneder

Art. 96 sek. 9a pkt. 2 i merverdiavgiftsloven

skattyter plikter å avgi erklæringen nevnt i art. 99 sek. 1, 2 eller 3 i merverdiavgiftsloven, ikke leverte slike erklæringer i 6 sammenhengende måneder eller 2 sammenhengende kvartaler

Art. 96 sek. 9a pkt. 3 i merverdiavgiftsloven

skattyter leverte i 6 sammenhengende måneder eller 2 påfølgende kvartaler erklæringene nevnt i art. 99 sek. 1, 2 eller 3 i merverdiavgiftsloven, hvor han ikke viste salg eller kjøp av varer eller tjenester med de avgiftsbeløp som skal trekkes fra

Art. 96 sek. 9a pkt. 4 i merverdiavgiftsloven

skattyter utstedte fakturaer eller korrigerende fakturaer som dokumenterte aktiviteter som ikke ble utført

Art. 96 sek. 9a pkt. 5 i merverdiavgiftsloven

skattyter, mens han drev næringsvirksomhet, visste eller hadde rimelig grunn til å anta at leverandørene eller kjøperne som direkte eller indirekte var involvert i leveringen av de samme varene eller tjenestene, deltok i upålitelig skatteoppgjør for å oppnå økonomiske fordeler

Rettsgrunnlaget for ikke å registrere enheten som merverdiavgiftspliktig

Art. 96 sek. 4a pkt. 1 i merverdiavgiftsloven

dataene oppgitt i registreringssøknaden er falske

Art. 96 sek. 4a punkt 2 i merverdiavgiftsloven

denne enheten eksisterer ikke

Art. 96 sek. 4a pkt. 3 i merverdiavgiftsloven

til tross for de dokumenterte forsøkene som er gjort, er det ikke mulig å kontakte denne enheten eller dens representant

Art. 96 sek. 4a pkt. 4 i merverdiavgiftsloven

enheten eller dens representant møter ikke på innkalling fra skattekontorets leder

Art. 96 sek. 4a pkt. 5 i merverdiavgiftsloven

den tilgjengelige informasjonen indikerer at skattyter driver virksomhet med den hensikt å bruke bankvirksomheten til formål knyttet til skattesvindel

Rettsgrunnlaget for å gjeninnføre skattyter som merverdiavgiftspliktig

Art. 96 sek. 9h i merverdiavgiftsloven

dersom skattyter nevnt i stk 9 og sek. 9a, nr. 2, beviser at han driver avgiftspliktig økonomisk virksomhet, og ved unnlatelse av å avgi erklæring til tross for en slik plikt, umiddelbart avgir de manglende erklæringer.

Art. 96 sek. 9i i merverdiavgiftsloven

dersom skattyter nevnt i stk 9a nr. 4 beviser at han driver næringsvirksomhet, og utstedelse av faktura eller rettingsfaktura nevnt i stk. 9a, punkt 4, var et resultat av en feil eller skjedde uten skattyters viten

Art. 96 sek. merverdiavgiftslovens 9j

dersom skattyter nevnt i stk 9, nr. 5, beviser at den virksomhet han utfører ikke er utført med den hensikt som er nevnt i nr. 1. 9, nr. 5, eller andre omstendigheter eller bevis som denne intensjonen ikke ble avslørt fra.