Oppgjør av faktura fra flattakstbonden

Service-Skatt

Entreprenører kjøper oftest fra momsbetalere, men det kan skje at de kjøper varer fra en flattakstbonde. I en slik situasjon pålegger regelverket oppgjørsplikter i avgiften på varer og tjenester. Unnlatelse av å gjøre dette kan gi negative skattemessige konsekvenser, inkludert tap av fradragsretten. Hvordan skal fakturaen fra flattakstbonden gjøres opp? Sjekk, du finner svaret i artikkelen!

Kjøp fra en flatprisbonde - hva trenger du å vite?

Når det gjelder transaksjoner med faste bønder, er hovedspørsmålet for kjøperen av landbruksprodukter å legge til prisen på disse produktene beløpet for en fast mva-refusjon på 6,5 % av nettoprisen på produkter solgt av bønder .

Merverdiavgiftslovens artikkel 115 og 116 slår fast at flattakstbønder får refundert av registrerte merverdiavgiftsbetalere som kjøper landbruksvarer hos dem. Engangsavgiftsrefusjon øker beløpet på inngående avgift for kjøper av landbruksprodukter.

RR mva-faktura - oppgjør av faktura fra flattakstbonde

En person som benytter den spesielle flattakstordningen for bonde, utsteder ikke vanlige fakturaer. Dette betyr imidlertid ikke at leveranser av landbruksprodukter ikke er dokumentert. Oppgjør av faktura fra flattakstbonde skal først utstedes. I dette tilfellet utstedes en spesiell MVA RR-faktura. Den utstedes ikke av bonden, men av kjøperen av varene. En aktiv merverdiavgiftsbetaler som kjøper landbruksvarer fra en flattakstbonde plikter etter forskriften å utstede en faktura som dokumenterer kjøpet. Fakturaen utstedes i to eksemplarer, originalen utleveres til leverandøren, det vil si bonden.

En faktura som dokumenterer kjøp av landbruksprodukter iht. 116 sek. 2 i merverdiavgiftsloven skal merkes som mva RR. Forskriften definerer minimumskravene som skal oppfylles av en MVA RR-faktura, og bør derfor inneholde:

 1. navn og etternavn eller navn eller kort navn på leverandøren og kjøperen og deres adresser;

 2. skatteidentifikasjonsnummer eller PESEL-nummer til leverandøren og kjøperen;

 3. kjøpsdatoen og utstedelsesdatoen og sekvensnummeret til fakturaen;

 4. navnene på landbruksproduktene som er kjøpt;

 5. måleenhet og mengde kjøpte landbruksprodukter og indikasjon (beskrivelse) av klassen eller kvaliteten til disse produktene;

 6. enhetsprisen på det kjøpte landbruksproduktet uten beløpet for fast skatterefusjon;

 7. verdien av kjøpte landbruksprodukter uten beløpet for fast skatterefusjon;

 8. flat skatterefusjon;

 9. beløpet for fast skatterefusjon på verdien av kjøpte landbruksprodukter;

 10. verdien av kjøpte landbruksprodukter med beløpet for fast skatterefusjon;

 11. det totale skyldige beløpet sammen med fast skatterefusjon, uttrykt digitalt og i ord;

 12. leselige signaturer fra personer som er autorisert til å utstede og motta fakturaer eller signaturer samt navn og etternavn til disse personene.

I henhold til art. 116 sek. 3 i merverdiavgiftsloven, bør MVA RR-fakturaen også inneholde en erklæring fra leverandøren av landbruksvarer med følgende ordlyd «Jeg erklærer at jeg er flattakstbonde fritatt for avgift på varer og tjenester etter artikkel 43 (1) (3) i merverdiavgiftsloven».

Skatt og avregning av faktura fra flattakstbonde

En fast avgiftsrefusjon øker beløpet for inngående avgift, det vil si avgiften som skal trekkes, for kjøper av landbruksprodukter. Ytterligere vilkår ble satt til skattefradraget av entreprenøren til flattakstbonden. Så hvordan ser oppgjøret av fakturaen fra flattakstbonden ut i praksis?

Størrelsen på flatskattrefusjonen utbetales til flattakstbonden av kjøperen av landbruksproduktene. Samtidig øker den faste avgiftsrefusjonen beløpet for inngående avgift hos kjøper av landbruksprodukter i oppgjøret for oppgjørsperioden betalingen ble foretatt, forutsatt at:

 • anskaffelse av landbruksprodukter er knyttet til en avgiftspliktig levering;

 • betaling av skyldige beløp for landbruksprodukter, inkludert beløpet for fastskatterefusjonen, ble gjort til flattaksbondens bankkonto eller til hans konto i samvirket spare- og kredittforening han er medlem av, dersom instruksjonen er utført,

 • dokumentet som bekrefter betalingen av skyldige beløp for landbruksprodukter vil inneholde nummeret og datoen for utstedelse av fakturaen som bekrefter kjøpet av disse produktene, eller fakturaen som bekrefter kjøpet av landbruksprodukter gir identifikasjonsdataene til dokumentet som bekrefter betalingen.

Oppgjør av en faktura fra en flattakstbonde kan få problemer. Dersom bonden ikke ønsker å avgi erklæring eller krever kontant betaling, har kjøper ikke rett til å trekke den faste momsrefusjonen på en slik faktura. Oppgjør av faktura fra flattakstbonde betalt kontant kan derfor være skattemessig ufordelaktig.

Oppgjør av en faktura fra en flattakstbonde betalt senere enn 14 dager innen september 2019

Frem til september 2019 var det nødvendig å holde betalingsfristen på 14 dager fra kjøpsdato for å trekke fra mva fra en MVA-RR-faktura. Denne regelen gjaldt imidlertid ikke for situasjoner der en flatprisbonde inngikk en avtale med en skattyter om kjøp av landbruksprodukter, som spesifiserer en lengre betalingsperiode (f.eks. dyrkingskontrakt). I dette tilfellet måtte ikke betalingen skje innen 14 dager, men innenfor de frister som er spesifisert i kontrakten.

Merverdiavgiftslovens bestemmelser definerte ingen strenge rammer for å dokumentere en slik avtale. For å unngå en situasjon der oppgjøret av flattakstbondens faktura stilles spørsmålstegn ved og skattyter ikke vil kunne bevise at en slik kontrakt var, bør den være skriftlig for bevisformål. Etterfølgende kontraktsforlengelser bør også gjøres skriftlig.

Et slikt standpunkt ble bekreftet av direktøren for skattekammeret i Bydgoszcz i et brev av 29. juli 2013, ITPP1 / 443-460 / 13 / DM, som lyder:

(...) Derfor, som det følger av søknaden, har søkeren og bonden kontraktsmessig forlenget (muntlig bekreftet ved en passende oppføring på RR-mva-fakturaen) en lengre betalingsperiode, slik oppførsel oppfyller betingelsene i kontrakten mellom entreprenører og oppfyller vilkåret i bestemmelsen i art. 116 sek. 6 pkt. 2 i lov om avgift på varer og tjenester.Søker har i forbindelse med ovenstående, forutsatt at de øvrige vilkår angitt i ovennevnte forskrift er oppfylt, fradragsrett for den inngående avgiften som utgjør en fast selvangivelse i oppgjøret for den måneden innbetalingen ble foretatt. . (...)

Fra september 2019 er 14-dagers fakturaoppgjørsperioden, som gir rett til å trekke merverdiavgift fra en MVA-RR-faktura, opphevet. Foreløpig påvirker ikke betalingsdato muligheten for å trekke fra mva på denne typen faktura.