Registrering for merverdiavgiftsformål baklengs i praktiske situasjoner (del II)

Service-Skatt

Fysiske personer som driver virksomhet er ofte opptatt eller opptatt med en rekke saker knyttet til det å drive virksomhet. På grunn av gründerens mange forpliktelser, og også skatteoppgjøret og dokumentasjonsforpliktelsene, glemmer de viktige tidsfrister i labyrinten av oppgaver. Men det hender også at til tross for at fristen overholdes og dokumentasjonen er fremlagt, er ikke saken løst. Er registrering for merverdiavgiftsformål mulig baklengs?

Registrering for merverdiavgiftsformål baklengs i lys av inngående og utgående avgift

Skattyter planla å starte driften i januar 2017. som aktiv momsbetaler. Tidligere fant han et tilbud fra et skattekontor. Etter forespørsel fra skattyter begynte advokatfirmaet å føre skattebøker. Skattyter registrerte seg fra 1. januar 2017. næringsvirksomhet bestående i salg av arbeidsklær. Dessuten sendte han inn det aktuelle UPL-1-skjemaet for elektronisk sending av erklæringen. Advokatfirmaet sendte MVA-R-søknaden til det kompetente skattekontoret med datoen fra begynnelsen av virksomhetsregistreringen, dvs. fra 1. januar 2017.
Ved virksomhetsdrift utstedte skattyter salgsfakturaer og foretok kjøp til formålet med den virksomheten han trakk merverdiavgift fra. På sin side leverte advokatfirmaet mva-erklæringer hver måned. I mai 2017. Det viste seg at skattyter mottok et brev fra skattekontoret om at han ikke var aktiv mva-betaler, det vil si at registreringssøknaden for mva-R ikke var sendt. Skattyter ble overrasket fordi merverdiavgiftsoppgaven tidligere ble levert elektronisk.
Fra begynnelsen av virksomhetsåpningen til mottak av brev fra skattekontoret ble aktivitetene til en aktiv merverdiavgiftsbetaler utført, bestående av:

  1. utstede merverdiavgiftspliktige salgsfakturaer med skyldig merverdiavgift med en sats på 23 %,
  2. fradrag for inngående merverdiavgift fra fakturaer som dokumenterer skattyters kjøp for virksomhetens formål,
  3. føre merverdiavgiftsregisteret for kjøp og salg,
  4. månedlig innsending av merverdiavgiftserklæring, som inkluderte alle kjøps- og salgstransaksjoner som skjer i de førte merverdiavgiftsregistrene.

Hver måned fra januar til mai 2017. i skattyters virksomhet:

  1. det var avgiftsplikt i merverdiavgift på grunn av utstedte salgsfakturaer,
  2. det var et oppkjøp dokumentert ved mottatte fakturaer.

Skattebetaler i 2017 han var ennå ikke forpliktet til å sende inn JPK_VAT-filen på grunn av skattyters status. I dette tilfellet lurer skattyter intenst på hvordan han skal gå frem og hvilke skattemessige konsekvenser av ovennevnte situasjon kan oppstå. Skattyter utførte til enhver tid alle aktiviteter akkurat som en aktiv merverdiavgiftsbetaler. Inntektsskatt ble også avregnet som for aktive merverdiavgiftsbetalere, dvs. hensyntatt nettobeløp og eventuell merverdiavgift uten fradragsrett.
Skattyter besluttet å arkivere 22. mai 2017. MVA-R registreringssøknad. I tillegg til å sende inn skjemaet ga skattyter forklaringer på forholdet. Skattekontoret førte ham imidlertid inn i registeret over aktive merverdiavgiftsbetalere med dato fra 1. juni 2017. og ikke fra 1. januar 2017.
I denne situasjonen skal det bemerkes at skattyter har rett til å registrere seg som aktiv merverdiavgiftspliktig med dato fra 1. januar 2017. på grunn av at han fra starten faktisk drev merverdiavgiftspliktig salg og gjorde fradrag i kjøpet knyttet til den avgiftspliktige virksomheten.
I perioden januar - mai 2017.og videre ble det utstedt salgsfakturaer som dokumenterte salg av arbeidsklær, samt innkjøpte varer og annet materiell for avgiftspliktig salg. Skattyter leverte en månedlig MVA-erklæring, betalte MVA for å være sikker på at han var en aktiv MVA-betaler på grunn av innsendt søknad om MVA-R registrering fra advokatkontoret.
Skattyter kan derfor i denne situasjonen sende inn en MVA-R oppdateringsmelding med angivelse av dato fra 1. januar 2017. I tillegg har den fradragsrett for merverdiavgift for månedene januar – mai 2017.
Grunnlaget for fradrag for merverdiavgift er skattyters grunnleggende rettighet i art. 86 i merverdiavgiftsloven, dvs. i den utstrekning varer og tjenester brukes til å utføre avgiftspliktig virksomhet, dvs. merverdiavgiftspliktig virksomhet, har skattyter rett til fradrag for inngående merverdiavgift (som følge av summen av beløp som vises på kjøpsfakturaer for en gitt oppgjørsperiode) fra beløpet for utgående merverdiavgift (som følge av summen av beløpene som vises på salgsfakturaer for en gitt oppgjørsperiode).
Det er også verdt å presisere at lovgiver kun angir at skattyter allerede har fradragsrett for merverdiavgift ved mottak av kjøpsfaktura (med forbehold om de tidligere vilkårene), og at skattyter kan benytte retten dersom han er aktiv merverdiavgiftspliktig. Skattyter er derfor forpliktet til å levere VAT-R-registreringserklæringen før han foretar det første mva-avgiftspliktige salget, dersom han selvfølgelig ønsker å være aktiv mva-skattyter. Hvis han derimot må være momsbetaler fra begynnelsen, så fra registreringsøyeblikket.
Det er også verdt å nevne at skattyter har rerapportert VAT-R, men skattekontoret registrerte den 22. mai 2017. Han bør imidlertid fortsatt sende inn VAT-R-oppdateringen og angi datoen for påbegynt av avgiftspliktig virksomhet som 1. januar 2017. Fordi denne datoen vil svinge som datoen for oppsigelse fra bruken av momsfritaket.
Skattyter hadde således fradragsrett for merverdiavgift og innberettet korrekt merverdiavgift ved salg. Det skal imidlertid bemerkes at momsfradraget vil bli foretatt når skattyter oppdaterer MVA-R-erklæringen, med angivelse av dato 1. januar 2017. som den dato skattyter ble aktiv merverdiavgiftsbetaler.
På den annen side er det andre problemet de utstedte fakturaene og skatten på dem. Det er verdt å sitere Art. merverdiavgiftslovens 108, hvor lovgiver angir at i en situasjon hvor en juridisk person, en organisasjonsenhet uten juridisk person eller en fysisk person utsteder en faktura der den viser avgiftsbeløpet, vil den være forpliktet til å betale denne. Skattyter handlet korrekt ved å betale merverdiavgift til skattekontoret for perioden januar – mai 2017. Utøvelse av fradragsretten for inngående merverdiavgift på disse kjøpene kan imidlertid (for perioden ovenfor) oppstå på tidspunktet for sending av søknaden om VAT-R-oppdatering med datoen for oppsigelse fra momsfritaket fra 1. januar 2017.

Oppsummert er registrering for merverdiavgiftsformål baklengs mulig avhengig av situasjonen.