Fradrag i sykepenger og sykepenger

Service

Fradraget i arbeidsgodtgjørelsen og godtgjørelsen bør fastsettes og belastes særskilt i henhold til gjeldende regelverk for dette. Syke-, pleie- eller svangerskapspenger gis fradrag etter reglene som gjelder for alderspensjon. Beregningen av fradragets størrelse må derfor foretas særskilt.

Fradrag i lønn

Før arbeidsgiveren går til lønnstrekkstadiet, bør han først fastsette nettobeløpet til den ansattes lønn. Da plikter arbeidsgiver å gjøre trekk i underholdsrestansen. Grensen for underholdstrekk er i dag maksimalt 3/5 av lønnen etter bidrags- og skattetrekk. Deretter trekker arbeidsgiver ikke-underholdsforpliktelser, da kan det samlede trekket ikke overstige 3/5 av lønnen.

I samsvar med bestemmelsene i arbeidsloven er lønnsbeløpet for arbeid fri for fradrag i mengden av:

 • minstegodtgjørelse for arbeid som skyldes heltidsansatte etter fradrag av trygdeavgift, inntektsskatteforskudd og eventuelle innbetalinger til PPK - ved fradrag av andre beløp enn underholdsbidrag,
 • 75% av minimumsgodtgjørelsen for arbeid - med fradrag av kontantforskudd gitt til den ansatte,
 • 90 % av minstegodtgjørelsen for arbeid - med fradrag for bøter.

Det er ikke gitt noe spesifikt fradragsfritt beløp for underholdsfradrag. Arbeidsgiver kan gjøre fradrag med inntil 3/5 av minstegodtgjørelsen for arbeid mot underholdsplikt.

Sykepenger omfattes av de samme beskyttelsesnormene for trekk som lønn for arbeid. For å beregne fradraget må disse ytelsene legges sammen for samme måned.

Fradrag i sykepenger

For sykepenger er fradragsgrensen for tilfredsstillelse av tvangspliktige krav om underholdsbidrag 25 % av stønadsbeløpet (før fradrag for personlig inntektsskatt). Sykepengene er tvangsfri for ovennevnte formål, sammen med kostnader og tvangsgebyrer. Tidligere utgjorde beløpene fri for tvangsinndrivelse fra tillegg 50 % av laveste alderspensjon (på grunn av underhold) og 75 % av laveste alderspensjon (på grunn av ytelser uten underhold), mens fra 2018 metoden for å fastsette beløpene fri for tvangsfullbyrdelse fra tillegg har endret seg.Foreløpig er dette månedlige beløp, omregnet årlig på grunnlag av pensjoner og uførepensjoner, kunngjort av presidenten i Trygdeetaten senest 7 virkedager før neste indekseringsdato – dvs. før 1. mars – og er bindende til utløpet. februar året etter.

Fra 1. mars 2020 til 28. februar 2021 er beløpene uten tvangsfullbyrdelse og fradrag (forutsatt at ytelsen forfaller hele måneden):

 • PLN 532,61 - når du trekker fra beløp som er tvangsfullbyrdet i henhold til tvangsfullbyrdelser for tilfredsstillelse av underholdskrav, sammen med tvangsfullbyrdelseskostnader og gebyrer, og underholdsgebyrer trukket på forespørsel fra kreditor på grunnlag av tvangsfullbyrdelsen levert av ham,
 • PLN 878,81 - ved fradrag av beløp som er tvangsfullbyrdet under tvangsfullbyrdelsestitler for å dekke andre gjeld enn underholdsbidrag, sammen med tvangsfullbyrdelseskostnader og gebyrer.

Dersom du kun har rett til sykepenger i deler av måneden, må du sette et trekkfritt beløp i forhold til antall dager du har rett til stønaden, som utgjør:

 • del gjeldende gratisbeløp med 30,
 • multiplisere resultatet oppnådd med antall dager ytelsen utbetales for.

Godtgjørelsesfradragsgrensen bør fastsettes på godtgjørelsens bruttobeløp, dvs. inkludert forskuddet på inntektsskatten, men selve fradraget gjøres på godtgjørelsens nettobeløp (etter skattetrekk), under hensyntagen til fribeløpet. beløp spesifisert for en gitt type ansvar. Det foretas ikke fradrag dersom godtgjørelsesbeløpet etter fradrag av forskuddsskatten er lavere enn det fradrags- og tvangsfrie beløpet.

Så her oppstår spørsmålet, hva skal være riktig trekk i sykepenger og sykepenger? Start en gratis 30-dagers prøveperiode uten betingelser!

Eksempel 1.

Fogden tok beslag i lønn og sykepenger til arbeidstakeren på grunn av manglende underholdsbidrag. Arbeidstakeren som ikke dekkes av skattelettelsen uten PIT var syk i hele april 2020 og mottok denne måneden sykepenger på netto PLN 1 067,89 og sykepenger på netto PLN 788,39 (PLN 897,39 brutto) for 13 dagers arbeidsuførhet .

Arbeidsgiver har trukket fra vedlegget:

fra sykepenger 0 PLN, ifølge beregningen:

 • netto sykepengerPLN 1 067,89
 • maksimalt fradrag: 3/5 × PLN 1 067,89= PLN 640,73,
 • gratisbeløp: PLN 1 920,62
 • tilgjengelig fradragsbeløp 0 PLN (gratisbeløpet er høyere enn nettogodtgjørelsen, dvs. PLN 1 920,62< PLN 1 067,89),

fra sykepengerPLN 224,35, ifølge beregningen:

 • maksimalt fradragsbeløp: 25 % x PLN 897,39 = PLN 224,35,
 • gratisbeløp: PLN 878,81 / 30 dager = PLN 29,29; 29,29PLN × 13 dager = PLN 380,77,
 • størrelsen på godtgjørelsen som skal betales: PLN 897,39- PLN 897 x 17% = PLN 897,39- PLN 152,49 = PLN 744,90PLN 744,90 - PLN 224,35= PLN 520,55,

Beløp som gjenstår å betale (PLN 520,56) er høyere enn beløpetPLN 380,77 (beløp uten fradrag definert på en pro-rata måte)derfor kan det gjøres et fradrag på PLN 224,35.

Trekk i lønn og sykepenger gjøres helt annerledes. Ved beregning av godtgjørelsen er det derfor verdt å være oppmerksom på å nøye beregne grensebeløpene som faktisk kan overføres for å dekke krav.