Inntektsskatt på inntekt til mindreårige - hvordan gjøre opp?

Service-Skatt

I lys av gjeldende regelverk er fysiske personer pålagt å betale inntektsskatt på grunn av sine inntekter. Lovgiveren satte ingen aldersgrense, derfor er også inntekten til mindreårige skattepliktig. Den følgende artikkelen presenterer hvordan du avregner inntektsskatten på inntekten til mindreårige.

Generelle regler for mindreårige

Først av alt bør det bemerkes at en mindreårig er en person som er under 18 år. I samsvar med hovedregelen som følger av personskattelovens bestemmelser legges skattepliktig inntekt til mindreårige og adopterte barn til foreldrenes inntekt, med mindre foreldrene ikke har rett til å motta ytelser fra barnas inntektskilder. Derfor, hvis foreldrene utøver foreldremyndighet over barnet og forvalter dets eiendom, legges inntekten som den mindreårige har oppnådd til foreldrenes inntekt. Å frata foreldre foreldremyndighet eller retten til å forvalte barnets eiendom utelukker følgelig muligheten for å legge til mindreåriges inntekt.

I en situasjon der foreldrene betaler hver for seg, blir de mindreåriges inntekt lagt til inntekten til hver av foreldrene i to. Dette er selvsagt mulig forutsatt at begge utøver foreldreansvaret. Situasjonen er annerledes når foreldrene er separert. I et slikt tilfelle blir barnets inntekt lagt til av den forelderen som oppdrar barnet. Tillegget gjøres av forelderen ved å sende inn selvangivelsen PIT-36 sammen med PIT/M-vedlegget som sendes inn innen 30. april året etter skatteåret fordi de er pålagt å betale inntektsskatt på inntekten til mindreårige.

Imidlertid er ikke alle mindreåriges inntekt lagt til foreldrenes inntekt. Dersom en mindreårig skaffer seg inntekt fra arbeid, stipend eller gjenstander som stilles til disposisjon for ham/henne til fri bruk, er han/hun forpliktet til å betale skatten på egen hånd. I praksis sendes erklæringen om barnets navn og etternavn av foreldre som også som verger undertegner erklæringen.

For å laste ned:

pdf
Beskatning av inntekt for mindreårige barn i den årlige selvangivelsen - brosjyre KIS.pdf Beskrivelse: 16

Det er også verdt å understreke at det kun er foreldre som legger til inntekten, ikke andre verger eller fosterfamilier.

Eksempel 1.

Den mindreårige tjente en inntekt på PLN 2000 på grunn av å vinne en sportskonkurranse. Den mindreåriges foreldre brukte ikke muligheten til felles skatteoppgjør, derfor bør barnets inntekt på PLN 1000 legges til inntekten til hver forelder. Inntektsskatt på inntekten til mindreårige avregnes av foreldrene på PIT-36-skjemaet med vedlegg PIT / M.

Eksempel 2.

I skatteåret tjente den mindreårige en arbeidsinntekt under en fullmaktskontrakt på PLN 7 000. På grunn av at slik inntekt ikke kan kombineres med foreldrenes inntekt, må den regnskapsføre den skyldige skatten særskilt. Siden han er mindreårig, gjøres oppgjøret på hans vegne av forelderen på PIT-37-skjemaet og ettersom den juridiske vergen signerer en slik erklæring.

Salg av fast eiendom ved en mindreårig og inntektsskatt

I handelen kan det skje at en mindreårig mottar, for eksempel ved arv eller gave, fast eiendom. Som kjent er inntekt opptjent ved salg av fast eiendom skattepliktig. Men i tilfelle en mindreårig ønsker å selge den, er vergemålsrettens stilling i denne saken viktig. Den nevnte retten må først samtykke i salget. Dette henger sammen med at en slik virksomhet overskrider omfanget av den daglige forvaltningen av eiendommen foreldrene har rettslig krav på. Ved en positiv rettsavgjørelse skal utbyttet av salget deponeres i pantet inntil den mindreårige blir myndig.

Start en gratis 30-dagers prøveperiode uten betingelser!

Som antydet ovenfor legges mindreårige barns inntekt til foreldrenes inntekt, med mindre foreldrene ikke har rett til å motta ytelser fra barnas inntektskilder. Denne betingelsen vil bli anvendt i den analyserte saken, som igjen vil resultere i at oppgjør for salg av fast eiendom ved bruk av PIT-39-erklæringen bør gjøres på vegne av den mindreårige av foreldrene som også signerer dokumentet.

Inntekt oppnådd av en mindreårig fra leie eller leasing

Mindreårige som eier fast eiendom kan leie eller lease den. Inntekten som oppnås på denne kontoen er også skattepliktig. I dette tilfellet overskrider imidlertid ikke utleie eller utleie av fast eiendom den ordinære forvaltningen av den mindreåriges eiendom, og derfor har foreldrene rett til å motta ytelser fra denne inntektskilden. Som en konsekvens bør foreldrene legge inntekten den mindreårige har oppnådd til inntekten.

Lovbestemmelsene er ikke til hinder for beskatning av leieinntekter oppnådd av mindreårige i samsvar med prinsippene definert som en fast skatt på 8,5 %. Tatt i betraktning at denne inntekten legges til foreldrenes inntekt, er det nok at forelderen oppfyller alle lovens krav om muligheten for å skattlegge leiekontrakten med en flat skattesats.

Stipend og inntektsskatt på inntekt til mindreårige

Svært ofte mottar mindreårige ulike typer stipend. Det bør huskes at i lys av art. 21 sek. 1 pkt. 40b i personskatteloven er stipend til elever og studenter skattefritt, beløp og regler for tildeling er spesifisert i vedtak fra det organ som utgjør kommuneenheten, og stipend til elever og studenter gitt av allmennyttige organisasjoner, på grunnlag av godkjente forskrifter av lovpålagte organer, gjort tilgjengelig for allmennheten via Internett, massemedier eller vist (vises) for de som er interessert i allment tilgjengelige lokaler - opp til et beløp som ikke overstiger PLN 3800 i skatteåret .

Hvis ovennevnte inntekt oppnås opp til fribeløpet, det vil si PLN 3 800, skal den ikke vises i den årlige selvangivelsen. Når det gjelder stipend som overstiger fribeløpet eller tildeles på grunnlag av en annen juridisk tittel, er de gjenstand for særskilt oppgjør av den mindreårige.

Eksempel 3.

I skatteåret mottok den mindreårige et stipend på PLN 10 000 fra en allmennyttig organisasjon. På grunn av gratisbeløpet på opptil PLN 3800, er overskuddet over dette beløpet gjenstand for beskatning. Den mindreåriges foreldre bør sende inn og signere en selvangivelse på deres vegne innen 30. april året etter skatteåret med den rapporterte inntekten på PLN 6200.