En ansatts død – arbeidsgiveransvar

Service

En arbeidstakers død avslutter arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver plikter å gjøre opp de skyldige beløp til arbeidstakeren frem til dødsdagen. I noen tilfeller krever en ansatts død at arbeidsgiveren betaler en dødsfallsstønad.

Betaling av arbeidskontingent og arbeidstakers død

En arbeidstaker har rett til godtgjørelse eller andre goder for arbeid som kompenserer for godtgjørelsen, som for eksempel ytelser.

Arbeidsgiver beregner godtgjørelsen for den arbeidede perioden under hensyntagen til overtid, bonus eller annen bonus til godtgjørelsen som arbeidstakeren hadde krav på frem til dødsdagen ZUS-bidrag trekkes ikke fra godtgjørelsen som utbetales til familien og tilsvarende pr. årlig ferie er det imidlertid nødvendig å betale forskudd til inntektsskatt.

Ansatts død - utbetaling av dødsfallsstønad

Ved dødsfall til en arbeidstaker under arbeidsforholdet eller ved mottak av sykepenger etter opphør, har familien rett til dødsfallspenger fra arbeidsgiver.

Dødsfallsstønaden er en engangsstønad i kontanter, hvis verdi fastsettes ut fra tjenestetiden hos en gitt arbeidsgiver. Den postume betalingen tilsvarer:

  • en månedslønn - dersom arbeidstakeren har vært ansatt i mindre enn 10 år,
  • tre måneders lønn - dersom den ansatte har vært ansatt i minst 10 år,
  • seks måneders lønn - dersom arbeidstakeren har vært ansatt i minst 15 år.

Utbetalingen av dødsfallsstønaden er unntatt fra å bidra til bidrag og beskatning. Det beregnes etter bestemmelsene om fastsettelse av ekvivalent for ubenyttet årlig ferie.

Arbeidsgiver er fritatt fra plikten til å utbetale dødsfallsytelsen dersom han har forsikret arbeidstakeren for livstid av egne midler og erstatningen som utbetales av assurandøren ikke er lavere enn den beregnede dødsfallserstatningen. Dersom erstatningen som utbetales av assurandøren er lavere, er arbeidsgiveren forpliktet til å betale differansen.

Personer som har rett til å motta betaling fra avdøde arbeidstaker

Ytelser knyttet til arbeidsforholdet og dødsfallsstønad etter avdød arbeidstaker ytes til ektefelle og andre familiemedlemmer som oppfyller vilkårene for å motta etterlattepensjon. Det er arbeidsgivers ansvar å avgjøre hvem som har rett til å motta utbetalingen fra avdøde arbeidstaker.

Hvis mindreårige barn er blant de kvalifiserte personene, skal betalingen skje til den juridiske vergen. Start en gratis 30-dagers prøveperiode uten betingelser!

Arbeidsgiver bør fra de berettigede innhente et gyldig slektskapsbevis og tilleggserklæringer for å betale skatten for betaling av fordringer. Etter utløpet av skatteåret er arbeidsgiveren pålagt å utstede og sende inn en PIT-11-erklæring til kvalifiserte personer og til skattekontoret. Hvis bare ett familiemedlem har rett til ytelser fra den avdøde arbeidstakeren, mottar han eller hun halvparten av dødsfallsytelsen og all godtgjørelse (ferieekvivalent, godtgjørelse) for den perioden arbeidstakeren har arbeidet. Hvis det ikke er noen som har rett til å motta betalingen fra den avdøde arbeidstakeren, vil ikke arbeidsgiveren betale dødsfallsstønaden til noen og den utgjør ikke dødsboet. På den annen side skal restfordringer fra arbeidsforholdet betales av arbeidsgiver til arvingene etter rettens vedtak om å erverve arven.

En ansatts død - andre forpliktelser for arbeidsgiveren

Arbeidsgiver plikter å utstede avdøde arbeidstakers arbeidsattest, hvor det i pkt. 3 pkt. c viser oppsigelse av kontrakten på grunn av arbeidstakers død som årsak til opphør av arbeidsforhold. Originalen og en kopi av dokumentet skal legges ved del C av den ansattes personmappe. Dersom en stønadsberettiget etter en avdød arbeidstaker søker om arbeidsattest, plikter arbeidsgiver å utstede dokumentet.

En avdød ansatt bør avregistreres fra forsikringen på ZUS ZWUA-skjemaet med årsakskoden for avregistrering 500 - den forsikredes død.

Etter utgangen av året utsteder arbeidsgiver PIT-11-erklæringer for personer som mottok godtgjørelse fra avdøde arbeidstaker. Disse dokumentene sendes til personene de gjelder og til det skattekontoret som er kompetent for den aktuelle personen. PIT-11-erklæringen til den avdøde arbeidstakeren inkluderer fordringer betalt under arbeidsforholdet, de bør inngå i delen om fordringer fra arbeidsforholdet.

PIT-11-erklæringen inkluderer ikke størrelsen på dødsfordelen, da den er unntatt fra beskatning.