Kjøp av fast eiendom fra namsmannsauksjon og momsfradrag

Service-Skatt

Innkjøpsgründeren er interessert i muligheten for å trekke fra inngående avgift. Denne regelen gjelder også ved avgiftspliktig levering av fast eiendom. En interessant og forklarende problemstilling kan være spørsmålet om muligheten for fradrag for merverdiavgift ved kjøp av fast eiendom fra namsmannsauksjon. Skiller dette skjemaet seg fra en vanlig salgskontrakt? Har kjøper fortsatt rett til fradrag for inngående avgift? Vi vil prøve å avklare disse tvilene i denne artikkelen.

Kjøp av fast eiendom fra namsmannsauksjon og salgets art

For det første skal det påpekes at med hjemmel i merverdiavgiftsloven opptrer namsmannen som selger gjennom auksjon hos namsmannen som betaler. I følge art. 18 i merverdiavgiftsloven er namsmenn som utfører tvangsfullbyrdelsesvirksomhet i henhold til bestemmelsene i sivilprosessloven betalere av avgiften på levering - utført under tvangsfullbyrdelsesprosedyren - av varer som eies eller holdes av skyldneren i strid med gjeldende regelverk.

Hvem er skatteyter? Som definisjonen i art. 8 i skatteforordningen er betaleren en fysisk person, juridisk person eller en organisatorisk enhet uten juridisk person, som etter skattelovens bestemmelser er pliktig til å beregne og kreve inn skatt fra skattyter og betale denne til skattemyndigheten i rett tid.
Som en konsekvens leverer betaleren (namsmannen) varene som tilhører skattyteren (debitor), og hvis en slik levering beskattes, beregner betaleren merverdiavgiftsbeløpet, innkrever det og betaler det til den aktuelle kontoen til skattekontoret. Det bør huskes at en slik uvanlig situasjon oppstår når det gjelder utførelse av håndhevingsaktiviteter. Ved salg av fast eiendom ved tvangsfullbyrdelse, leverer namsmannen varene som tilhører skyldneren. Dog med forbehold om at namsmannen opptrer som betaler, fordi han etter innholdet i merverdiavgiftsloven er forpliktet til å beregne den skyldige skatten, kreve den inn og betale den til skattekontoret.

Erverv av fast eiendom fra namsmannsauksjon og vilkårene for fradrag for inngående avgift

Og hva er kravene for rett til fradrag for inngående avgift? I henhold til art. 86 sek. 1 i merverdiavgiftsloven, i den utstrekning varene og tjenestene brukes til å utføre avgiftspliktig virksomhet, skal skattyter som nevnt i art. 15 i loven, har rett til å redusere skyldig avgiftsbeløp med inngående avgift.

I tillegg bør det huskes at i samsvar med art. 86 sek. 2 punkt 1 i loven, er beløpet for inngående avgift summen av avgiftsbeløpene som følger av fakturaene skattyter har mottatt på grunn av:

  • kjøp av varer og tjenester,
  • foreta hele eller deler av betalingen før du kjøper varene eller yter tjenesten.

Retten til fradrag for merverdiavgift oppstår som følge av dette når kjøperen driver avgiftspliktig næringsvirksomhet og har en faktura som inneholder beløpet for inngående avgift som skal trekkes ved det foretatte kjøpet.

Når man analyserer kjøp av fast eiendom fra en namsmannsauksjon, er det verdt å vurdere spørsmålet om fakturaer. Selger plikter etter hovedregelen å utstede faktura som dokumenterer levering av varer. Det gjelder imidlertid andre regler for namsmannens auksjon. Nemlig, som angitt i art. 106c nr. 2 i merverdiavgiftsloven, fakturaer som dokumenterer levering av varer som nevnt i art. 18, som skyldneren har en avgiftsplikt for, utstedes på vegne av og på vegne av skyldneren av namsmenn som utfører tvangsfullbyrdelsesvirksomhet i henhold til bestemmelsene i sivilprosessloven.
Start en gratis 30-dagers prøveperiode uten betingelser!

Dessuten, i lys av art. 106e ledd. 1 punkt 20 av ovennevnte Lov, i ovennevnte tilfelle bør fakturaen inneholde navn og adresse til tvangsfullbyrdelsesmyndigheten eller navn og etternavn på namsmannen og hans adresse, og på stedet spesifisert for skattyter - navn og etternavn eller navn på skyldneren og adressen hans. I følge art. 106 g av paragraf 1. 2 ovenfor loven i tilfellet nevnt i art. 106c, utstedes fakturaen i tre eksemplarer, hvorav den ene utstedes til kjøperen, den andre er igjen i dokumentasjonen av den utstedende enheten, og den tredje - for debitor.

Hensynt til ovenstående bør det fremgå at namsmannen i tvangsfullbyrdelsesvirksomheten leverer godset på vegne av skattyter. Salget gjelder eiendommen som tilhører skyldneren, og dersom lovens bestemmelser tilsier at en slik levering skal avgiftsbelegges, plikter namsmannen å utstede en faktura som dokumenterer salget og inneholder skyldig avgift. Ved salg av fast eiendom på namsauksjon er det namsmannen som utsteder fakturaen i skyldnerens navn og på vegne.

Det skal imidlertid presiseres at fakturaen utstedt av namsmannen har samme rettskraft som en ordinær faktura. Dette betyr at dersom kjøperen av eiendommen er aktiv merverdiavgiftsbetaler og kjøper eiendommen på namsmannsauksjon, har han rett til å fradragsføre inngående avgift på grunnlag av faktura utstedt av namsmannen.

Dette standpunktet bekreftes blant annet av tolking av direktøren for riksskatteopplysningene

av 4. juni 2019, 0111-KDIB3-3.4012.105.2019.2.MS: "Fakturaer som dokumenterer kjøpet av de aktuelle maskinene ble utstedt til Søker av namsmenn som solgte eiendommen som tilhørte skyldnerne. Fakturaene utstedt av namsmenn viste merverdiavgiftsbeløpene som ble overført til skattekontoret. Det bør derfor opplyses at i det foreliggende tilfellet er vilkårene nevnt i art. 86 sek. merverdiavgiftslovens 1, som betinger adgangen til å redusere utgående avgift med inngående avgift, fordi Søker er en registrert, aktiv merverdiavgiftspliktig, og maskinene han kjøper vil bli brukt til å utføre merverdiavgiftspliktig virksomhet. Søkerens standpunkt om at han har fradragsrett for merverdiavgift som følge av merverdiavgiftsfakturaer som dokumenterer kjøp av maskinene som er angitt i søknaden, bør således anses riktig ”. Erverv av fast eiendom ved namsmannsauksjon gir samme rett til fradrag for merverdiavgift som den klassiske vareleveringen mellom to aktive merverdiavgiftsbetalere. For så vidt gjelder samme regler for skattefradrag.

Oppsummerende våre betraktninger skal det påpekes at kjøp av fast eiendom på namsmannsauksjon innebærer prøving av standard lokaler når det gjelder fradragsrett for merverdiavgift. At vareleveringen skjer som ledd i namsauksjon og dokumenteres ved faktura utstedt av namsmannen, påvirker ikke fradraget av inngående avgift.