Den delte betalingsmekanismen i praksis - verdt å vite (del 1)

Service-Skatt

Den delte betalingsmekanismen erstattet mekanismen for omvendt betalingsplikt fra 1. november 2019. Fra den dagen oppsto det mange tvil, problemer med riktig identifikasjon av varene som selges i forhold til den obligatoriske mekanismen, men også problemet med når du skal betale med delt betalingsmekanisme. Det er derfor verdt å bli kjent med delt betalingsmekanisme i praksis, det vil si hvordan man løser mange problemer knyttet til bruken.

Et ord om omvendt lading

Lovgiveren opphevet bestemmelsene om omvendt betalingsplikt i innenlandske salgstransaksjoner med virkning fra 1. november 2019.
Frem til slutten av oktober 2019 var denne mekanismen gjeldende når:

 1. leverandøren og kjøperen av varene var en aktiv mva-betaler,
 2. leveringsobjektet er varer som allerede fremgår av tidligere vedlegg 11 til merverdiavgiftsloven,
 3. levering av varer ikke dra nytte av det objektive unntaket nevnt i art. 43 sek. 1 i merverdiavgiftsloven,
 4. verdien av varer solgt i én transaksjon overstiger summen av PLN 20 000. nett, dersom leveringsemnet er elektronisk utstyr.

Det bør imidlertid huskes at selv nå kan det hende at i enkelte eksepsjonelle situasjoner vil enkelte skattebetalere fortsatt måtte anerkjenne salgs- (og kjøps-) transaksjonen ved å bruke omvendt avgiftsmekanisme.

Grunnleggende problemer om delt betalingsmekanisme

Den delte betalingsmekanismen, heretter kalt delt betalingsmekanismen, erstattet den tidligere brukte mekanismen for oppgjør av merverdiavgift ved salg av visse varer og tjenester, det vil si omvendt betalingsplikt.

Ved delt betaling er operasjonsprinsippet å gjøre opp den mottatte fakturaen for kjøp av varer eller tjenester av kjøperen gjennom en betalingsmelding, som vil bli distribuert av:

 1. hele eller deler av nettoverdien fra denne fakturaen til selgers forretningskonto og
 2. hele eller deler av mva-verdien fra denne fakturaen til selgers spesielle mva-konto.

Delt betalingsmekanisme er obligatorisk fra 1. november 2019, men kun for varer og tjenester oppført i vedlegg 15 til merverdiavgiftsloven. Hva innebærer det egentlig? Om det senere i publikasjonen.

Når selger er forpliktet til å utstede en faktura ved bruk av delt betaling

Selgeren er forpliktet til å utstede en faktura med merknadsdelt betalingsmekanisme, dersom følgende betingelser er oppfylt i fellesskap:

 1. den totale verdien av fakturaen er minst PLN 15 000. ekkelt,
 2. leverandøren av varer eller tjenester er en aktiv momsbetaler,
 3. kjøperen av varen er en skattyter som driver næringsvirksomhet, et interessentskap eller et kapitalselskap,
 4. gjenstanden for salget som er angitt på fakturaen er minst ett produkt eller en tjeneste i vedlegg 15 til merverdiavgiftsloven (vedlegg som inneholder varer og tjenester dekket av delt betalingsmekanisme).

Derfor utsteder selgeren, i de ovennevnte betingelsene, en salgsfaktura ved å bruke (merknad) den delte betalingsmekanismen med momssatsen lagt til på fakturaen, som i en innenlandsk salgstransaksjon, mens kjøperen som mottar en slik faktura er forpliktet til å betale det også gjennom delt betalingsmekanisme.

Alt ville vært enkelt og forståelig, men det er fortsatt mange problemer som hindrer skattebetalerne i å gjøre opp salgs- og kjøpstransaksjoner riktig mva.

Delt betaling og reverse charge ved grensen av perioder

I noen tilfeller kan det forekomme at enkelte skattytere fortsatt vil anvende omvendt betalingsmåte etter dens varighet (etter 31. oktober 2019).

Eksempel 1.

En aktiv momsbetaler utstedt 31. oktober 2019r. en faktura for installasjon av rørleggeranlegget. Tjenesten ble utført 25. november 2019.

I denne situasjonen vil skattyter som yter tjenestene utstede en faktura ved bruk av omvendt betalingsmåte, dvs. uten å belaste merverdiavgift med NP-satsen. og en merknad på fakturaen "omvendt gebyr".

Viktigere er det at skattyteren i de innsendte JPK_VAT- og MVA-erklæringene også vil bevise ved å avgjøre november måned 2019 en gitt salgstransaksjon ved å bruke omvendt avgiftsmekanisme.

I tillegg vil han sende inn en sammendragsinformasjon VAT-27 for november måned 2019, der han også vil indikere transaksjonen ovenfor.

Eksempel 2.

Den 31. oktober 2019 mottok en aktiv momsbetaler et forskudd for produksjon og montering av takkonstruksjonen på PLN 25 000. Den andre forskuddsbetalingen på PLN 15 000. ble mottatt i desember 2019 og den endelige fakturaen ble utstedt denne måneden. Hvordan skal selgeren gjøre opp transaksjonen?

Under de presenterte omstendighetene, i forhold til forskuddsbetalingen mottatt 31. oktober 2019, skatter skattyter den ved å bruke omvendt betalingsmåte, dvs. uten momssatsen.

På den annen side beskattes den andre forskuddsbetalingen med passende merverdiavgiftssats for tjenestene den yter. Det samme vil være beskatning i forhold til merverdiavgift i forhold til gjenstående uavregnet merverdiavgiftsbeløp som følger av utstedt sluttfaktura.

Eliminering av omvendt ladning er imidlertid ikke alltid tilfelle

Omvendt avgiftsmekanisme var på plass for innenlandske salgstransaksjoner frem til slutten av oktober 2019. Fra og med november 2019, med unntak, gjelder den ikke lenger.

Det skal imidlertid understrekes at den avviklede mekanismen kun gjelder innenlandske salgstransaksjoner. Skattebetalere er fortsatt forpliktet til å utstede fakturaer, for eksempel ved levering av tjenester til entreprenører:

 1. fra EU,
 2. utenfor Det europeiske fellesskap

- med anmerkning på faktura, omvendt avgift - MVA (merverdiavgift) avregnes av kjøper av tjenesten, med unntak av unntakene spesifisert i art. merverdiavgiftslovens 28c-f.

Start en gratis 30-dagers prøveperiode uten betingelser!

Skattyter fritatt for mva og delt betaling

Mange momsfrie skattebetalere lurer på om de er pålagt å betale en faktura med merknaden "delt betalingsmekanisme" for minimum PLN 15 000 brutto ved bruk av delt betalingsmekanisme.

I henhold til art. 19 punkt 2 i Lov om entreprenørloven, er skattytere pålagt å bruke delt betalingsmekanisme når de betaler for en faktura med en minimumsverdi på PLN 15 000. ekkelt.

Det finnes verken merverdiavgiftsloven eller nevnte skilleloven, heller ikke å legge vekt på at betalingen for fakturaer med merknaden «delt betalingsmekanisme» kun betales av aktive merverdiavgiftsbetalere. Dermed er alle skattytere som driver næringsvirksomhet, dvs. aktive merverdiavgiftspliktige, skattytere som er underlagt og subjektivt fritatt for merverdiavgift, samt personer som ikke driver næringsvirksomhet, men er registrert for merverdiavgift, forpliktet til å betale for denne typen fakturaer. for et beløp på minst PLN 15 000 brutto.

Delt betalingsmekanisme i praksis - når er delt betaling frivillig og når obligatorisk?

Det er et problem for skattytere å avgjøre når det er pliktig å betale ved bruk av delt betalingsmekanisme, og når frivillig.

Den obligatoriske anvendelsen av mekanismen bør brukes for fakturaer med et minimumsbeløp på PLN 15 000. ekkelt. Men det er ikke alt. Denne fakturaen skal inneholde minst én tjeneste eller vare oppført i vedlegg 15 til merverdiavgiftsloven. Men i en slik situasjon har skattyter et valg:

 1. betale (obligatorisk) ved bruk av delt betalingsmekanisme kun for denne ene varen i vedlegg 15 til merverdiavgiftsloven og resten ved en vanlig overføring,
 2. betale hele fakturaen ved hjelp av delt betalingsmekanisme.

Selvfølgelig, hvis fakturaen for minimum PLN 15.000. brutto gjelder alle varer eller tjenester som inngår i vedlegg 15 til merverdiavgiftsloven, da plikter skattyter å betale fakturaen i sin helhet ved bruk av delt betalingsmekanisme.

Men hva du skal gjøre hvis fakturaen er under PLN 15 000. og gjelder det for eksempel helt eller delvis varene eller tjenestene fra vedlegg 15 til merverdiavgiftsloven?

I dette tilfellet har skattyter muligheten til å:

 1. frivillig betale hele fakturaen ved hjelp av delt betalingsmekanisme,
 2. frivillig betale hele fakturaen med standard bankoverføring,
 3. frivillig betale deler av fakturaen ved hjelp av delt betalingsmekanisme og noen ved hjelp av en standard overføring.