Transportkostnader ved WNT og avgiftsgrunnlaget

Service-Skatt

Spesifisiteten ved innkjøp av varer innenfor fellesskap (CTS) kommer til uttrykk i det faktum at de kjøpte varene må transporteres fra en medlemsstat til en annens territorium. Med en slik transaksjon vil det alltid være transportkostnader. Hvorvidt transportkostnadene ved fellesskapserverv av varer øker avgiftsgrunnlaget for erverv innen fellesskap av varer avhenger av hvem som arrangerer transporten, dvs. om transporten utføres av vareleverandøren eller av dennes kjøper. .

Skattegrunnlag i WNT - hva sier regelverket?

Bestemmelsene i merverdiavgiftsloven som regulerer metoden for fastsettelse av avgiftsgrunnlaget i CTS viser til anvendelsen av hovedregelen uttrykt i art. 29a ovenfor. loven.

På sin side, ifølge art. 29a ledd.1 i lov om avgift på varer og tjenester er avgiftspliktig beløp alt som er betalingen som vareleverandøren eller tjenesteyteren har mottatt eller skal motta fra kjøper, mottaker eller tredjemann, herunder mottatte subsidier, subsidier og andre tillegg av lignende art som har direkte innvirkning på prisen på varer eller tjenester levert av skattyter.

I avsnitt 6 ovenfor Artikkelen presiserer at skattegrunnlaget inkluderer:

  • skatter, avgifter, avgifter og andre avgifter av lignende art, bortsett fra skattebeløpet;
  • tilleggskostnader, som provisjon, emballasje, transport og forsikringskostnader, belastet av leverandøren eller tjenesteleverandøren til kjøperen eller mottakeren.

Når inngår transportkostnader ved kommuneintern forsikring i avgiftsgrunnlaget?

Situasjonen der transportkostnadene ved innkjøp av varer øker avgiftsgrunnlaget er når disse kostnadene dekkes inn av leverandøren som også arrangerer transporten deres. Deretter bør tilleggsutgifter (f.eks. transportkostnader) legges til WNT-avgiftsgrunnlaget, som samles inn av leverandøren av disse varene, dvs. enheten som solgte varene til kjøperen.

Eksempel 1.

Selskapet kjøper landbruksmaskiner innenfor fellesskapet fra Tyskland. Transporten av maskinene organiseres av selger. Leverandøren tar tilleggsvederlag for å arrangere transport. Skattegrunnlaget for erverv innen fellesskap vil dekke innkjøpskostnaden for landbruksmaskiner og kostnadene ved transport av disse.

Samme metode for å innregne transportkostnader i merverdiavgiftsgrunnlaget gjelder også for situasjoner hvor EU-leverandøren innregner transportkostnader separat, for eksempel i en egen post på fakturaen som dokumenterer leveransen eller utsteder en egen faktura. Som angitt i den individuelle tolkningen av direktøren for skattekammeret i Poznań av 17. september 2009 (nr. ILPP2 / 443-883 / 09-2 / ISN) den interesserte parten foretar et erverv innen fellesskap av varer (råvarer beregnet på gjenvinning), hvor avgiftsgrunnlaget er beløpet han er forpliktet til å betale, økt med transportkostnadene som belastes av hans leverandør (svenske entreprenør). Transportkostnadene, som søkeren regnskapsfører særskilt, er således en av elementene i skattepliktig beløp for erverv av varer innenfor fellesskap. Derfor er interessenten som kjøper råstoff for gjenvinning fra en svensk entreprenør forpliktet til å øke skattegrunnlaget med transportkostnadene.

Det skal tilføyes at konsekvensen av å øke avgiftsgrunnlaget med transportkostnadene ved erverv innen fellesskap av varer er manglende import av tjenester på grunn av kjøp av transporttjenester. Som vi leser i det fortsatt gyldige brevet fra sjefen for det andre skattekontoret i Wielkopolska i Kalisz av 4. november 2004 (DPP-005-142 / 04), om skattegrunnlaget for oppkjøpet innen fellesskap vil inkludere transportkostnader det er forståelig at de ikke vil bli regnet som import av tjenester. Ellers blir det dobbeltbeskatning.

Dersom transporten organiseres av kjøperen av varene på egen hånd, samt når transporten er bestilt av kjøperen av varen til en tredjepart, inkluderer ikke WNT-avgiftsgrunnlaget transportkostnader. I disse tilfellene belaster ikke vareleverandøren kjøperen med vederlag for transport, og som angitt ovenfor er merverdiavgiftsbeløpet alt som er betalingen som vareleverandøren har mottatt eller skal motta for salget fra kjøper eller en tredjepart (se individuell tolkning Direktør for skattekammeret i Katowice av 22. februar 2008, IBPP2 / 443-304b / 07 / EJ / KAN-2327/11/07 / KAN-1858/02/08 eller en enkeltperson tolkning av direktøren for skattekammeret i Katowice av 12. desember 2008 år, IPPP2 / 443-1582 / 08-4 / BM).

Eksempel 2.

Skattyter ga et transportselskap i oppdrag å importere varer fra en leverandør fra Tyskland til Polen som en del av en transaksjon innen fellesskap. På grunn av at leverandøren ikke transporterer varene, øker ikke kostnaden for transporttjenesten WNT-avgiftsgrunnlaget. I en situasjon der transporten utføres av en annen enhet enn leverandøren, er skattyter forpliktet til å anerkjenne import av tjenester (hvis transporttjenesten leveres av en tredje enhet etablert utenfor Polen).

Hvordan konverterer jeg beløp i utenlandsk valuta?

Konvertering av beløpene som vises på fakturaer til zloty, i samsvar med art. 31a ledd. 1 i merverdiavgiftsloven, bør foretas i henhold til gjennomsnittskursen for en gitt utenlandsk valuta annonsert av Polens nasjonalbank siste virkedag før datoen for skatteplikten. I WNT oppstår avgiftsplikten når fakturaen er utstedt av merverdiavgiftsbetaleren, men senest den 15. dagen i måneden etter måneden da varene som er gjenstand for erverv innen fellesskap ble levert (artikkel merverdiavgiftsloven 20 (5).

Derfor, som indikert av den individuelle tolkningen av direktøren for skattekammeret i Poznań av 4. mars 2011 (ILPP4 / 443-6 / 11-4 / ISN), i tilfelle fakturaen for transport av varer er gjenstanden av WNT ble utstedt/mottatt, f.eks. med forsinkelse, dette påvirker ikke hvordan valutakursen konverteres. Dersom leverandøren skulle legge kostnadene ved denne transporten til momsgrunnlaget, bør fakturaen for transporten omregnes etter samme valutakurs som ble benyttet ved momsoppgjøret.