Kostnadskorreksjon ut 2015 - avskrivninger på anleggsmidler

Service-Skatt

2013-2015 kostnadsjustering

Den 3. dereguleringsloven vedtatt 16. november 2012 innførte endringer, nemlig art. 24d om justering av skattefradragsberettigede kostnader ved ubetalte fakturaer. Denne artikkelen dekker også anskaffelse eller produksjon av anleggsmidler og immaterielle eiendeler.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2013 og påla å utelukke fra skattemessige kostnader avskrivninger på avskrivninger i den delen som tilsvarte ubetalte utbetalinger, som utgjorde startverdien.

Fristene ble satt på samme måte som for øvrige kostnader. Korrigeringer av påløpte avskrivninger måtte foretas i måneden der:

  • 30 dager fra betalingsdatoen spesifisert på fakturaen har utløpt (gjelder betalingsbetingelser mindre enn 60 dager);

  • fristen på 90 dager fra å inkludere dem som fradragsberettigede kostnader er utløpt (gjelder betalingsbetingelser over 60 dager).

Dersom denne fristen utløp i påfølgende måneder og gjaldt hele forpliktelsen, hadde skattyter rett til å inkludere avskrivningsavskrivninger i kostnadene, forutsatt at forpliktelsen ble gjort opp innen angitte frister.

Kostnadsjusteringen gjaldt også for anleggsmidler under utførelse, dersom enkelte fakturaer ikke ble betalt ved idriftsettelse, og det allerede er gått 30 dager fra betalingsdato. Avskrivninger i den delen som utgjør ubetalte fakturaer skal ikke utgjøre skattemessige fradragsberettigede kostnader. I tillegg, i tilfelle avskrivninger allerede er påbegynt og fristen for å foreta korrigeringen har passert, var entreprenøren forpliktet til å korrigere avskrivningsavskrivningene som ble vist i KPiR som fradragsberettigede kostnader. Disse bestemmelsene var i kraft til slutten av 2015.

Kostnadsjustering overgangsbestemmelser

Fra og med januar 2016 vil bestemmelsene som pålegger skattytere å foreta justeringer av kostnader på grunn av ubetalte utbetalinger ikke lenger gjelde.

Etter overgangsbestemmelsene vil skattytere som med utgangspunkt i gjeldende regler har redusert sine skattefradragsberettigede kostnader eller økt sine inntekter, kunne øke sine skattefradragsberettigede kostnader etter å ha betalt sine forpliktelser overfor entreprenøren. Denne regelen vil imidlertid bare gjelde fra januar 2016.

Eksempel 1.

Den næringsdrivende kjøpte handelsvarene i november 2015. 16. november mottok han de bestilte varene og en faktura. Betaling forfaller 8. januar 2016 (84 dager). Entreprenøren betalte fakturaen 30. januar 2016. Kostnadskorreksjonen skjer i januar 2016. På grunn av det nye regelverket som gjelder fra januar, avskriver ikke entreprenøren fakturaen fra selskapets kostnader.

Eksempel 2.

Gründeren kjøpte kontorrekvisita i desember. Dato for utstedelse og levering er 15. desember 2015, betalingsfrist er 22. desember 2015. Entreprenøren gjorde opp fakturaen 15. februar 2016. Frist for kostnadsjusteringen er januar 2016. Nye forskrifter har vært i kraft siden januar, derfor avskriver ikke gründeren fakturaen fra selskapets kostnader.