Merkostnader ved å ansette ansatte

Service

Den totale kostnaden ved å ansette en arbeidstaker gjelder ikke bare grunnlønn og bidrag som skal betales av arbeidsgiver, fordi arbeidstakeren har krav på mange tilleggsytelser, som tilsvarende for ubenyttet ferie, sluttvederlag eller funksjonspenger. I denne artikkelen vil vi kort presentere de vanligste merkostnadene for ansettelse for ansatte.

Ekstra ansettelseskostnader

En av de viktigste forpliktelsene til arbeidsgiveren er rettidig betaling av godtgjørelse for arbeid. Det kommer imidlertid tilleggsgoder fra arbeidsforholdet. Noen av dem betales med jevne mellomrom, andre betales på engangsbasis. Noen følger av loven, andre fra kontrakts- eller selskapsbestemmelser. De som følger av loven, kan arbeidsgiver regulere i virksomhetsforskrifter, men bare dersom de er mer gunstige for arbeidstakeren.

Lønnstillegg

Overtidstillegg

Ekstra ansettelseskostnader som arbeidsgiver må ta i betraktning inkluderer overtidstillegg. Hver arbeidstaker er bundet av arbeidstidsnormer, hvis overskridelse resulterer i daglig eller ukentlig overtid (arbeidslovens artikkel 151 § 1). Da har arbeidstakeren i tillegg til normal godtgjørelse rett til tillegg på:

 • 100 % av godtgjørelsen for overtidsarbeid for:

  • på natta,

  • på søndager og helligdager som ikke er arbeidsdager for arbeidstakeren,

  • på en arbeidsfri dag som gis i bytte mot arbeid på en søndag eller en helligdag,

så vel som for gjennomsnittlig ukentlig overtid,

 • 50 % av godtgjørelsen - i andre tilfeller (artikkel 1511 § 1 i arbeidsloven).

Vi gir råd om hvordan du beregner den ansattes lønnstillegg.

Merk følgende!

Overtidsarbeid gir rett til godtgjørelse på 50 eller 100 % av godtgjørelsen.

Godtgjørelse for nattarbeid

Dersom en arbeidstaker jobber natt, har han rett til tillegg til godtgjørelsen for hver nattetime. Denne godtgjørelsen utbetales med 20 % av timeprisen som følger av minimumsgodtgjørelsen i et gitt år (artikkel 1518 § 1 i arbeidsloven), som i 2018 utgjør PLN 2 100 brutto.

Størrelsen på godtgjørelsen i enkelte måneder av 2018 finner du her.

Godtgjørelse for arbeid under vanskelige forhold

For arbeid under skadelige, tyngende eller farlige forhold og for skiftarbeid kan arbeidsgiver påta seg utbetaling av bonus til godtgjørelse. Et slikt godtgjørelse kan fastsettes som et beløp eller en prosentsats og skal betales for hver time med arbeid under skadelige forhold, og arbeidsgiver bør angi hvor mange timer arbeidstakeren må arbeide under disse forholdene for å motta godtgjørelsen.

Arbeidsgiver bør også lage en liste over arbeidsplasser der arbeid anses å utføres under skadelige, tyngende eller farlige forhold.

Skiftgodtgjørelsen skal på sin side kompensere arbeidstakeren for yting av arbeid til ulike tidspunkt.

Tilkallingstillegg

Ved en arbeidstakers vakttjeneste, dvs. forbli på arbeidsgivers anmodning utenom arbeidstid, klar til å utføre arbeid etter arbeidsavtalen på arbeidsplassen eller på et annet sted arbeidsgiver anviser (arbeidsloven artikkel 1515), skal arbeidstaker bør få fri, og har hvis ikke mulighet til å utbetale lønnstillegg.

Størrelsen på godtgjørelsen for vakttid avhenger av om:

 • på arbeidsplassen eller annet anvist sted,

 • utenfor arbeidsplassen, for eksempel hjemme.

For vakttid hjemme gis det verken fritid eller godtgjørelse, med mindre det ble utført arbeid på det tidspunktet. Arbeidstaker mottar da vanlig lønn pluss eventuelt overtidsbonus.

I andre tilfeller utbetales vaktgodtgjørelsen med det beløp som følger av den ansattes personlige karakter, og dersom denne komponenten ikke er utskilt, med 60 % av godtgjørelsen.

Funksjonelt supplement

Personer ansatt i lederstillinger kan få bonus fra arbeidsgiver for utført funksjon. Noen ganger kan det være lovpålagt, for eksempel av advokater. Det kan imidlertid også innføres av arbeidsgiver. I et slikt tilfelle bør beløpet og reglene for tildeling av dem fastsettes i lønnsreglementet eller i en tariffavtale.

Merk følgende!

Det kan utbetales funksjonstillegg til ansatte i lederstillinger.

Praksispenger

Ytterligere ansettelseskostnader er også en praksisgodtgjørelse, som er knyttet til ansienniteten til generell ansettelse, bedrift eller bransje.

Som regel har du rett til praksisgodtgjørelse etter at du har jobbet hos en gitt arbeidsgiver i et visst antall år, det vil si etter at du har nådd et visst minimum praksistak. Ansatte ved budsjettenheter og lærere har rett til godtgjørelsen. Det avhenger av arbeidsgiver om praksistillegget også forfaller i de andre tilfellene. Ved utbetaling av dette tillegget reguleres størrelsen og generelle prinsipper for tildelingen av selskapsinternt regelverk, for eksempel tariffavtale eller godtgjørelsesreglement.

Størrelsen på praksisgodtgjørelsen er vanligvis en viss prosentandel av lønnen, som øker med tjenestetiden.

Erstatningsgodtgjørelse

Noen ganger må arbeidsgiver endre arbeidstakers stilling til en annen med lavere lønn. Så, dersom en gitt arbeidstaker er omfattet av særskilt vern, må arbeidsgiver opprettholde arbeidstakerens godtgjørelse på dagens nivå, og dermed betale et kompenserende tillegg.

Kompensasjonsgodtgjørelsen er differansen mellom tidligere mottatt lønn og lønn mottatt for å jobbe i ny jobb.

Når forfaller vanligvis dette tillegget?

 • når det gjelder gravide og ammende kvinner,

 • i tilfelle av en yrkessykdom hos en ansatt,

 • ved arbeidsuførhet på grunn av yrkessykdom eller arbeidsulykke.

Ekvivalenter

Tilsvarer ubenyttet årlig ferie

Ved oppsigelse eller utløp av arbeidsforholdet kan det vise seg at arbeidstakeren ikke har rukket å bruke ferieferien han/hun har krav på. I en slik situasjon er arbeidsgiver forpliktet til å betale tilsvarende for ubenyttet ferie, med mindre begge parter er enige om at permisjonen skal benyttes etter annen avtale inngått med samme arbeidsgiver umiddelbart etter opphør eller utløp av den forrige.

Hvordan beregne ekstra ansettelseskostnader, som tilsvarer ubrukt ferie? Kryss av!

Merk følgende!

Arbeidstaker som ikke benytter feriepengene har rett til feriepenger.

Tilsvarende for arbeidsklær

Arbeidsgivers plikt er å gi arbeidstakerne gratis arbeidsklær og fottøy, dersom arbeidstakerens egne klær kan være skadet, skitne eller påkrevd av teknologiske, sanitære eller helse- og sikkerhetsmessige årsaker (Arbeidslovens artikkel 2377 (1). Dersom arbeidsgiver ikke stiller arbeidstakerne med klær, har de krav på tilsvarende for bruk av eget arbeidstøy eller fottøy. Beløpet bestemmes på grunnlag av gjeldende pris og tidspunkt for bruk.

Tilsvarende for vask

Dersom arbeidsgiveren ikke er i stand til å sørge for renslighet av de ansattes arbeidsklær, bør han betale dem tilsvarende for vask som tilsvarer de ansattes kostnader, dvs. utgifter til vaskemidler, verktøy, utført arbeid og tidsbruk. . Ekvivalenten betales syklisk, vanligvis månedlig, og beløpet endres sammen med endringer i prisene på vaskemidler, energi og vann.

Klarering

Ulike typer sluttvederlag kan utbetales til ansatte. Det er en tilleggsytelse som vanligvis forfaller i forbindelse med opphør eller utløp av arbeidsforholdet. Blant sluttvederlaget som betales av arbeidsgivere, kan vi skille mellom:

 • etterlønn eller pensjon sluttvederlag - dersom kontrakten sies opp på grunn av arbeidstakers alders- eller uførepensjon,

 • postume sluttvederlag - for familiemedlemmer til den avdøde ansatte,

 • sluttvederlag - ved gruppeoppsigelser,

 • sluttvederlag for valgfri ansatt - dersom han ikke var i forbindelse med utvelgelsen i ulønnet permisjon,

 • sluttvederlag - beregnet på en arbeidstaker som er innkalt til å utføre grunnleggende militærtjeneste,

 • ekstra sluttvederlag - skyldes de oppsagte ansatte, forutsatt at virksomhetsreglementet tilsier det.

Bonuser og belønninger

Arbeidsgiver kan betale ansatte utmerkelser og utmerkelser for å ha bidratt til utførelsen av virksomhetens oppgaver ved eksemplarisk å utføre sine plikter, vise initiativ i arbeidet og øke effektiviteten og kvaliteten (arbeidsloven artikkel 105).

Priser tildeles på skjønnsmessig basis. På den annen side kan bonuser være skjønnsmessige eller regulatoriske, og bonusreglene bør reguleres i internt regelverk.

Jubileumspris

En spesiell type pris er jubileumsprisen. Det betales på enkelte arbeidsplasser, vanligvis statseide, for mange års arbeid. Reglene for å erverve retten til jubileumsprisen og dens størrelse bør reguleres i bedriftsforskrifter, for eksempel i en tariffavtale.

Arbeidstakers sykdom og ekstra ansettelseskostnader

Når man snakker om merkostnader for arbeidsgiver, bør man også nevne ansattes fravær. På den ene siden oppstår kostnader ved at andre ansatte må jobbe mer intensivt under den ansattes fravær, og dermed overtid. På den annen side krever dagens arbeidsmarked ytterligere ytelser fra arbeidsgivere for å tiltrekke seg jobbkandidater. Blant disse ytelsene er privat helsehjelp betalt av arbeidsgiver.

Andre bonuser som tilbys av arbeidsgivere inkluderer også livsforsikring, kuponger, matkuponger, bærbare datamaskiner, telefoner, biler, leiligheter eller tilskudd til sommerleirer eller turer. I økende grad ønsker arbeidsgivere at de ansatte skal forbedre sine kvalifikasjoner, og derfor finansierer de dem med ulike kurs og opplæring.

Som det viser seg, er merkostnadene ved å ansette ansatte ganske omfattende og varierte. Vi har listet opp bare noen av dem i artikkelen. Derfor, når vi snakker om de totale kostnadene ved ansettelse, kan vi ikke begrense oss til bare grunnlønnen. Hvis vi ønsker at våre ansatte skal være fornøyde med arbeidet sitt, og dermed mer effektive, er det verdt å tenke på ekstra drikkepenger for dem.