Entreprenørens frivillige sykeforsikring

Service

Enkelte næringsdrivende som etter lov av 13. oktober 1998 om trygdesystemet er unntatt fra å være syketrygd, kan bestemme seg for frivillig å betale premien på denne kontoen. Hvordan registrerer jeg meg for sykeforsikring? Alt du trenger å gjøre er å sende inn en passende søknad.

Entreprenørens frivillige sykeforsikring

Ved uttrykk for vilje til å bli dekket av sykeforsikringen, må operatøren erklære sitt valg ved hjelp av en hensiktsmessig søknad. For dette formålet skal ZUS ZUA-skjemaet leveres til trygdeinstitusjonen ved å fylle ut passende boks VIII - felt 05 og 06, angående frivillig sykeforsikring. Forsikringsdekningen begynner imidlertid med ankomsten av datoen som er angitt på dokumentet

Hvordan bestemme premiebeløpet?

Grunnlaget for beregning av bidragene til frivillig sykeforsikring er grunnlaget for beregningen av bidragene til pensjons- og uføretrygd. Det er verdt å nevne at ved fastsettelsen er det ingen begrensning på beløpet som tilsvarer tretti ganger den anslåtte gjennomsnittlige månedlige godtgjørelsen i nasjonaløkonomien for et gitt kalenderår.

På den annen side er grunnlaget for beregning av bidrag til alders- og uføretrygd for personer som driver ikke-landbruksvirksomhet det oppgitte beløpet, dog ikke lavere enn 60 % av gjennomsnittlig månedslønn i forrige kvartal. Innskuddet i det nye beløpet er gyldig fra tredje måned i påfølgende kvartal. Samtidig er grunnlaget for beregning av innskudd til alders- og uførepensjonsforsikring for personer som driver ikke-landbruksvirksomhet i løpet av de første 24 kalendermånedene fra oppstart av næringsvirksomhet det oppgitte beløp, men ikke lavere enn 30. % av minstelønnen.

Men som det følger av art. 20 ledd 3 i forsikringsloven kan beregningsgrunnlaget for sykeforsikringsavgift for personer som er pålagt det frivillig ikke overstige 250 % av gjennomsnittlig månedlig godtgjørelse i forrige kvartal pr. Deretter fastsettes dette beløpet månedlig, med start fra den tredje måneden i et kalenderkvartal, i en periode på 3 måneder, basert på gjennomsnittlig godtgjørelse for forrige kvartal, annonsert for pensjonsformål.

Bidraget for frivillig sykeforsikring skal beregnes med 2,45 % av grunnlaget fastsatt på ovennevnte måte.

Innbetaling av bidrag til sykeforsikring

Med forbehold om frivillig sykeforsikring er det også strenge frister for betaling av forpliktelser til ZUS. En fysisk person som driver egen virksomhet - betaler kun bidrag for seg selv - foretar altså en innbetaling til Trygdeetaten (ZUS) for en gitt måned senest den 10. dagen i påfølgende måned. I andre tilfeller, for eksempel ved ansettelse av ansatte, forlenges fristen til den 15. dagen i påfølgende måned.

Faller betalingsfristen på en lovbestemt feriedag, har sikrede rett til å betale forpliktelsen neste virkedag.

Personer som driver ikke-landbruksvirksomhet er pålagt å betale bidragsforpliktelsene sine i ikke-kontant form - ved overføring fra betalers bankkonto. I et slikt tilfelle anses betalingsdato å være den dagen kontoen debiteres på grunnlag av overføringsordren. Men når det gjelder mikroentreprenører - i lov om frihet til næringsfrihet - kan betalingen skje via postanvisning.

Oppsigelse av frivillig forsikring

Frivillig sykeforsikring slutter:

  • fra datoen angitt i søknaden om utelukkelse fra denne forsikringen, men ikke tidligere enn fra datoen da søknaden ble levert,
  • fra datoen for opphør av eiendomsretten til å være underlagt denne forsikringen.

For å gjøre dette, fyll ut ZUS ZWUA-skjemaet, men det er verdt å huske at den angitte datoen skal være den samme som datoen for avregistrering fra obligatorisk pensjon, uføre- og ulykkesforsikring.

Etter loven faller sykeforsikringsdekningen også fra første dag i måneden dersom premien for denne forsikringen ikke er innbetalt til rett tid. Derfor er det viktig å sikre rettidig utbetaling for å opprettholde kontinuiteten i den frivillige sykeforsikringen.