Innløst gjeld - kan de utgjøre fradragsberettigede kostnader?

Nettside

I henhold til art. 22 sek. 1 i personskatteloven er fradragsberettigede kostnader kostnader som påløper for å oppnå inntekt eller for å opprettholde eller sikre en inntektskilde, med unntak av kostnadene oppført i art. 23. For å kunne anses som skattepliktige kostnader må de dessuten være behørig dokumentert. I henhold til art. 23 sek. 1 poeng 41 i loven er innløste fordringer ikke inkludert i skattemessige fradragsberettigede kostnader, bortsett fra de som tidligere var regnskapsført som fordringer. I samsvar med ovenstående, for at en gjeld skal kostnadsføres, må den:

  • bli forløst,
  • inkluderes i inntekten på forhånd.

Konseptet med fordringer

Definisjonen av krav er ikke avklart direkte i personskatteloven. I henhold til bestemmelsene i Civil Code er et krav en skattyters rett og det er ingen hindringer for skattyter å frafalle denne retten til enhver tid. En fraskrivelse består i sletting av et ansvar uten å oppnå en fordel fra skyldneren. I følge art. 508 i Civil Code, forpliktelsen opphører når kreditor frigjør skyldneren fra gjelden og skyldneren aksepterer frigjøringen. Det kreves således etter denne bestemmelsen samtykke fra skyldneren for innløsning av fordringer. Kravet blir slettet først når kreditor mottar melding fra skyldneren om at han har akseptert frigjøringen fra gjelden. Etter å ha mottatt meldingen og oppfyllelse av lovens krav, kan sletting av fordringer påvirke størrelsen på skattegrunnlaget og følgelig størrelsen på skatteplikten.

Kansellerte fordringer og kreditors fradragsberettigede kostnader

Etter ovennevnte forskrifter vil for kreditor utgjøre verdien av den innløste fordring den skattemessige kostnaden. Forutsetningen er imidlertid at fordringene godskrives forskuddsvis som forfalt inntekt.

I henhold til artikkel 14 para. 1 i personskatteloven, for inntekt fra virksomheten nevnt i art. 10 sek. 1 pkt. 3 (ikke-landbruksmessig økonomisk virksomhet), anses skyldige beløp selv om de faktisk ikke er mottatt. Inntekter ekskluderer verdien av returnerte varer, gitte rabatter og rabatter. Når det gjelder skattytere som selger varer og tjenester som er avgiftspliktige på varer og tjenester, anses inntekten fra dette salget som inntekt fratrukket skatt på varer og tjenester som forfaller.

Kreditor kan etter denne bestemmelsen ta med som skattefradragsberettigede kostnader bare fordringen i nettobeløpet eksklusive merverdiavgiften. Tidligere var ikke merverdiavgift inkludert i inntektene, så ved innløsning av fordringer inngår den heller ikke i skattefradragsberettigede kostnader.

Skattyter kan i tillegg bare ta med hovedstolen av kravet som fradragsberettigede kostnader. Kostnadene inkluderer ikke påløpte renter. I praksis hender det ofte at fordringer belastes med renter. Imidlertid klassifiseres renter som inntekt på kontantbasis. Dette betyr at for å regnes som inntekt, er det nødvendig å faktisk motta dem. I tilfelle av kansellerte gjeld, hvis gründeren ikke mottok renter, inkluderte han ikke inntektene deres, så han kan ikke regne dem som kostnader på tidspunktet for innløsning av forpliktelsen. Den innløste fordring bør inngå i skattekostnadene på dagen for inngåelse av avtale om frigjøring fra gjelden.

Det bør huskes at i samsvar med art. 23 sek. PIT-lovens 17, regnes ikke fordringer som er avskrevet som utløpt som fradragsberettigede kostnader. Av 20 i samme artikkel utelukker fra skattekostnader også fordringer som er avskrevet som uinnkrevbare. Unntaket i dette tilfellet er tap på fordringer, som tidligere i medhold av art. 14 er regnskapsført som fordringer og uerholdbarheten er sannsynliggjort. Denne bestemmelsen innebærer at tap som tidligere var inkludert i inntektene av skattyter kan anses som fradragsberettigede kostnader.

Start en gratis 30-dagers prøveperiode uten betingelser!

Innløste fordringer - skyldnerens inntekt

Når det gjelder en skyldner, etter art. 14 sek. 2 pkt. 6 i personskatteloven kan inntekter fra virksomhet også omfatte verdien av innløst eller foreldet gjeld, med forbehold om pkt. 3 nr. 6, herunder lån (lån), med unntak av ettergitte lån fra Arbeidsfondet. Art.14 sek. 3 nr. 6 utelukker fra inntektene et beløp tilsvarende ettergitte forpliktelser, herunder ettergitte lån (kreditter), dersom slettingen av forpliktelsene er knyttet til konkursbehandling med mulighet for ordning i konkurs- og reorganiseringslovens forstand.

Hver inntekt, inkludert inntekten knyttet til de innløste fordringene, er skattepliktig, og det er derfor det er så viktig å klassifisere den riktig. Det skal huskes at skyldneren kun vil inkludere beløpet av hovedforpliktelsen som inntekt - uten påløpte renter. I tillegg skulle den innløste forpliktelsen inngå i inntektene i nettobeløpet – uten inngående merverdiavgift, fordi avgiften tidligere ikke var fradragsberettiget.

Inntekt fra det innløste forpliktelsen fremkommer hos debitor på datoen for inngåelse av gjeldssletteavtalen med kreditor.