Hva er registeret over insolvente skyldnere?

Service

Insolvente skyldnerregisteret er en statlig institusjon opprettet som en del av Folkerettsregisteret, med hjemmel i lov om Folkerettsregisterets bestemmelser. Lovgiveren opprettet et slikt register for å gjøre utvekslingen av varer og tjenester mer rettferdig og for å beskytte gründere, bedrifter og borgere mot falske og insolvente personer.

Hvem går til DAM?

Dette er regulert av art. 55 i lov om Domstolsregisteret. I henhold til denne bestemmelsen fører retten ex officio inn i Insolvente Debitorregisteret:

1. fysiske personer som eier og driver næringsvirksomhet, men deres konkurs er erklært eller dersom konkursbegjæringen er rettslig avvist av retten;

2. fysiske personer som fullbyrdelsen er avbrutt mot, fordi det ikke vil være mulig å få et høyere beløp enn tvangsgebyrene ved inndrivelse;

3. sameiere som har slått selskapet konkurs eller dersom begjæringen om konkurs er rettslig avvist;

4. skyldnere som var pålagt å opplyse om sine eiendeler;

5. Fysiske personer fratatt privilegiet til å drive næringsvirksomhet for egen regning og utføre funksjonen som representantskapsmedlem, representant eller advokat i et kommersielt selskap, statsforetak, samvirke, stiftelse eller forening av konkursmyndigheten;

6. underholdsbidragsskyldnere med restanse for lengre tid enn seks måneder.

Register over insolvente debitorer - hvordan registrerer du debitor

For å føre en debitor inn i Insolvente debitorregisteret bør kreditor søke om innføring. Det skal også ha tvangsrett mot en fysisk person dersom skyldneren ikke har betalt gebyret innen tretti dager fra datoen for betalingskravet.Etter mottak av søknaden vil retten føre saksbehandlingen innen fjorten dager etter innlevering av søknaden og vil avgjøre vedtak om innføring av personen i registeret over insolvente skyldnere.

Etter ti år fra innreisedatoen kan påmeldingen kanselleres på forespørsel eller ex officio. Slettingen kan også foretas etter begjæring fra en fysisk person som møter i registeret, når tvangsfullbyrdelsen er fratatt sin tvangskraft ved en rettskraftig rettsavgjørelse.

Er entreprenøren min i DAM?

Å sjekke om en gitt person er oppført i Insolvente skyldnerregisteret bør ikke være problematisk. For å gjøre dette må du gå til tinglysningsretten, hvor det sentrale informasjonskontoret til det nasjonale domstolregisteret er lokalisert, eller gå direkte til nettstedet www.ekrs.pl, hvor du må sende inn en passende, betalt søknad om en kopi eller utdrag fra Insolvente Debitorregisteret. En slik kopi utstedes vanligvis "på stedet".